Actievoorwaarden Bayer B.V.

“Traktatie Bepanthen antwoordkaart drogisterij medewerkers”


Algemene Spelvoorwaarden
1.    In de Algemene Spelvoorwaarden wordt verstaan onder: 
a.    Aanbieder: Bayer B.V., Siriusdreef 36 (2132 WT), te Hoofddorp;
b.    Deelnemer: het drogisterij filiaal dat deelneemt aan de Actie;
c.    Algemene Spelvoorwaarden: deze algemene voorwaarden;
d.    Actie: het promotioneel kansspel “Traktatie Bepanthen antwoordkaart drogisterij medewerkers”.

2.    Op de Actie zijn de Algemene Spelvoorwaarden van toepassing. Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Algemene Spelvoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Algemene Spelvoorwaarden. 

3.    Deze Algemene Spelvoorwaarden kunnen te allen tijde door Aanbieder tussentijds worden gewijzigd. Aanbieder zal de gewijzigde Algemene Spelvoorwaarden per email naar het hoofdkantoor van desbetreffende drogisterij filialen sturen, onder vermelding van de datum van wijziging, of op andere wijze communiceren dat de Algemene Spelvoorwaarden zijn gewijzigd.

4.    De Actie wordt georganiseerd door de Aanbieder.

5.    Deelname aan de Actie is mogelijk gedurende de actieperiode vanaf 13-07-2022 tot en met 21-11-2022. 

Deelnemers

6.    Medewerkers van de Aanbieder en medewerkers van de door de Aanbieder bij de organisatie van de Actie ingeschakelde bedrijven zijn van deelname uitgesloten.

7.    Deelnemer kan één keer mee doen aan de Actie. 

8.    Aanbieder behoudt zich het recht voor om een Deelnemer van deelname uit te sluiten indien de Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Spelvoorwaarden, of onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens of informatie die in strijd is met de wet verstrekt, of op een andere manier onrechtmatig handelt ten opzichte van Aanbieder of derden.

9.    Aan de deelname aan de Actie zijn geen communicatiekosten verbonden.

Vereisten voor deelname
10.    Om deel te kunnen nemen aan de Actie moet de Deelnemer een drogisterij filiaal in Nederland zijn die een  door de Aanbieder verstuurde Bepanthen mailing heeft ontvangen.

11.    Om in aanmerking te komen voor één van de prijzen dient de Deelnemer uitsluitend de naam en adresgegevens van het drogisterij filiaal achter te laten in de daarvoor bestemde velden.

Prijs en prijsuitreiking
12.    De prijzen bestaan uit: 
 10 x een taart ter waarde van EUR 30,00. 
Het totale prijzenpakket heeft een waarde tot EUR 300.

13.    De prijs staat op naam van het drogisterij filiaal. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de prijs te wijzigen. 

14.    Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden Algemene Spelvoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. 

15.    Binnen 21 dagen na afloop van de actieperiode worden uit de Deelnemers 10 winnaars getrokken die de prijs ontvangen.

16.    De winnaars krijgen binnen 21 dagen na afloop van de actieperiode bericht per post.

17.    De winnaar ontvangt de prijs per post uiterlijk binnen 3 maanden na de afloop van de actieperiode.

18.    Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Trekking en bekendmaking van winnaars zijn definitief.

Persoonsgegevens
19.    Tijdens deze Actie worden geen persoonsgegevens verzameld. 

20.    Alle drogisterij filiaal gegevens met betrekking tot deze Actie zullen na de prijsoverhandiging worden vernietigd. 

Overige bepalingen
21.    De eventuele kansspelbelasting zal worden afgedragen door de Aanbieder. Genoemde prijzen zijn met inbegrip van verschuldigde kansspelbelasting.

22.    De Aanbieder en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot het de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de winnaar. 

23.    Ondanks de grootst mogelijke zorg die Aanbieder aan het beheer van haar website(s) en de Actie besteedt, is het mogelijk dat verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, of zet- of andere vergelijkbare fouten in door Aanbieder openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Aanbieder niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting in het leven roepen.

24.    De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de Actie vervroegd te beëindigen. In voorkomende gevallen zal de Aanbieder dit bekend maken per email aan het hoofdkantoor van de desbetreffende drogisterij filialen. 

25.    In een situatie waarin deze Algemene Spelvoorwaarden niet voorzien beslist de Aanbieder. 

26.    Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen, beschikbaar op de website  https://kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/kansspel-promotie/.

27.    Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Algemene Spelvoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan de Aanbieder door een e-mail te sturen naar lois.slangen@bayer.com. De Aanbieder zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Als de Deelnemer meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit op de website https://kansspelautoriteit.nl/onderwerpen/a-z/klacht-indienen/. 

28.    De Actie en deze Algemene Spelvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Mijdrecht, 20-06-2022